هرچی بخوای نخوای

هر چی که بخواهی

دانلود رایگان سریال امپراطور دریا

قبل از دانلود دقت کنید:

۱- منظور از سرور با اعداد مختلف سایت هایی است که آن قسمت از سریال بر روی آنها آپلود شده است.

۲- هر قسمت از سریال پس از پخش برای دانلود در سایت قرار می گیرد.


 قسمت 1    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 2    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 3    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 4    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 5    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 6    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 7    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 8    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6 

قسمت 9    سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 10  سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 11  سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 12  سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6

قسمت 13  سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6  

قسمت 14  سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6   

قسمت 15  سرور 1    سرور 2    سرور 3   سرور 4   سرور 5   سرور 6    

قسمت 16   سرور1    سرور2     سرور3    سرور4   سرور5    

قسمت 17   سرور1    سرور2    سرور3     سرور4   سرور5   

قسمت 18   سرور1    سرور2   سرور3     سرور4                 

قسمت 19   سرور1     سرور2   سرور3   سرور4                   

قسمت 20   سرور1      سرور2   سرور3   سرور4   سرور5    

قسمت 21   سرور1     سرور2    سرور3    سرور4  سرور5   

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ساعت ۱۷:۴۴ بعد از ظهر  توسط سعید  |